كاغذ تست لاينر

اين نوع كاغذ در دو گروه I و F توليد مي گردد كه محصول I بيشتر مناسب لايه هاي روئي و زيرين ورق مقوا و محصول F بيشتر مناسب لايه مياني ورق مقوا مي باشد. در مجموع محصول F تيره تر از محصول I است.

مشخصات محصول
Grammage140,160±5, 130T 410-OM-98gr/m²
Moisture7±2T 412-OM-94%
Burst FactoreMIN 15T 807-OM-98-
CMT-T 409-OM-99N
Cobb -60 secMAX 50/80T 441-OM-98gr/m²
PorosityMIN 25T 536-OM-96Sec/100cc
Tear Factor (CD)85T 441-OM-98-
Tear Factor (MD)75T 441-OM-98-
Breaking Length (CD)1.8T 494-OM-96km
Breaking Length (MD)3.8T 494-OM-96km
RCT (CD)-T 818-OM-98KN/m
RCT (MD)-T-818-OM-98KN/m
plants